Zarząd z absolutorium

Utworzono: 29-07-2022

Rada Powiatu Lęborskiego oceniła dokonania Zarządu Powiatu Lęborskiego za rok 2021. W głosowaniu, w którym uczestniczyło 18 radnych, 11 opowiedziało się za udzieleniem absolutorium Zarządowi.

Rok 2021 nie był pozbawiony ograniczeń pandemicznych, odczuwalnych zwłaszcza w początkowej jego części, niemniej, efekt działań i wartość zrealizowanych inwestycji pozwalają na zaliczenie tego roku do udanych. W porównaniu z rokiem 2020, wartość środków przeznaczonych na inwestycje była o 4 mln zł wyższa, osiągając 13 mln zł. Wzrost wydatków inwestycyjnych to efekt przede wszystkim skuteczności realizacji długofalowej koncepcji rozwoju, zintegrowania działań i odpowiednio przygotowanych fachowców. Oprócz pozyskiwanych środków zewnętrznych, szczególnie w przypadku dróg, pomoc finansowa ze strony gmin była nie do przecenienia. Inwestycje realizowane w finansowaniu „pół na pół” pozwoliły wykonać więcej i lepiej, niż byłoby to możliwe w przypadku finansowania w całości przez powiat. Wśród najważniejszych zrealizowanych inwestycji drogowych 2021 r. znalazła się przebudowa drogi Kopaniewo – Łebień o wartości prawie 3 mln zł, w połowie dofinansowana ze środków krajowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podobne wsparcie z tego samego źródła w wymiarze połowy wartości inwestycji zyskała przebudowa drogi Janowice – Redkowice. Prawie 2 mln. zł z połowicznym wsparciem RFRD warta jest przebudowa drogi Lębork – Dziechno, na odcinku od granicy miasta do ronda. To faktycznie zakończyło trwającą od kilku lat przebudowę tzw. Kaszubskiego Skrótu do Trójmiasta. W związku z faktem, że ta trasa jest intensywnie uczęszczana i użytkowana nie tylko przez kierujących pojazdami osobowymi, ale w sporym wymiarze przez pojazdy ciężarowe, wykonane prace polegające m.in. na podniesieniu klasy wytrzymałości drogi, są bardzo istotne dla komfortu podróżowania, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Również bezpieczeństwu mieszkańców powiatu, tym razem w wymiarze zdrowotnym służy zakup cyfrowego mammografu, z którego korzystają pacjentki SPS ZOZ. To nowoczesne urządzenie o wartości prawie 1 mln 200 tys. zł umożliwia kompleksową diagnostykę w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne i technologie oszczędzające energię, co pośrednio przekłada się na ochronę zasobów środowiska naturalnego.
Przykładem nie najdroższej, ale ułatwiającej codzienne funkcjonowanie, była budowa drogi łączącej Domy dla Dzieci w Nowej Wsi z ul. Dworcową w tej miejscowości, umożliwiając niezależny dojazd do obiektów.
Zarząd Powiatu zadbał również o utrzymanie trwałości substancji majątkowej, z czego na uwagę zasługuje wykonanie izolacji pionowej poniżej terenu hali sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno–Informatycznych. To inwestycja procentująca przez wiele lat, poprawiająca warunki pracy kadry i warunki, w jakich odbywają się zajęcia sportowe dla młodzieży. To również trwałe zabezpieczenie obiektu przed postępującą degradacją na skutek zawilgocenia fundamentów. Wśród osiągnięć prezentowanych w ramach omówienia „Raportu o Stanie Powiatu za 2021 r.” znalazła się również modernizacja urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych i środków transportu. Dla potrzeb ZDP zakupiono samochód wywrotkę oraz sprzęt do zimowego utrzymania dróg. Wśród zakupów znalazł się również samochód marki VW Touran dla wychowanków Domów dla Dzieci.
W 2021 r. w ramach działań projektowych, w projekcie „Aktywizacja społeczno–zawodowa osób z potrzebą wsparcia w zakresie usług transportowych door-to-door z terenu powiatu lęborskiego”, zakupiono pojazd obsługujący przewozy osobowe w ramach usługi door-to-door, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. To jeden z wielu elementów realizowanej w powiecie polityki społecznej.
Głównym zadaniem w tym zakresie jest budowa od ponad roku Centrum Usług Społecznych na bazie obiektu po dawnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Centrum przejmie zadania zdeinstytucjonalizowanej pomocy społecznej na terenie całego powiatu. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 mln zł, przy całościowej jej wartości wynoszącej 4 mln 200 tys. Część środków w ramach realizowanego projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz tych, które były rozdysponowywane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Tylko w 2021 r. wartość inwestycji wyniosła prawie 566 tys. zł.
To tylko niewielka część zawartych w Raporcie zagadnień i inwestycji. Całość dokumentu dostępna jest w BIP Powiatu Lęborskiego.
W głosowaniu podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Lęborskiego, 11 z 18 radnych w głosowaniu zdecydowało o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu. Przeciw głosowało 2 radnych, zaś 5 wstrzymało się od głosu.
Warto dodać, że działania Zarządu wcześniej docenił Związek Powiatów Polskich, przyznając Powiatowi Lęborskiemu 12 miejsce w kraju w rankingu najlepszych polskich powiatów w kategorii do 120 tys. mieszkańców. Oceny w rankingu przeprowadzane były w 63 obszarach tematycznych obejmujących działania proinwestycyjne i prorozwojowe, funkcjonujące rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, obywatelskiego, promocję z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu, a także wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, bezpieczeństwa publicznego, a także promocję rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych. Premiowana była też współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.