Rekrutacja uczestników na darmowe kursy zawodowe

Rekrutacja uczestników na darmowe kursy zawodowe w projekcie „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura Ponadgimnazjalnych szkół zawodowych).

W ramach projektu Powiat Lęborski w latach 2016-2021 będzie rozwijał branże kluczowe (tj. takie specjalizacje w dziedzinie usług, handlu lub produkcji, które odznaczają się największym potencjałem rozwoju lokalnego i regionalnego):

 • ICT i elektronikę 
 • transport, logistykę i motoryzację
 • budownictwo
 • chemię lekką
 • BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe

W celu realizacji założeń projektu, oferujemy uczestnictwo w projekcie, czyli możliwość udziału w następujących kursach:

 • Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej
 • Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
 • Kurs obsługi wózków widłowych (jezdniowych)
 • Kurs spawania
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 • Kurs spedytora
 • Podstawy techniki laboratoryjnej
 • Kurs montażu rusztowań budowlano – montażowych
 • Kurs operatora koparko - ładowarki
 • Kurs energetyczne URE
 • Inny (w przypadku zebrania odpowiedniej ilości osób)

 

Realizacja kursów będzie możliwa tylko w przypadku, gdy w ramach rekrutacji wyłonione zostanie 100 % osób potrzebnych do rozpoczęcia kursu oraz wyłoniony zostanie Wykonawca do ich przeprowadzenia. Planowana realizacja kursów od września 2020 r. do maja 2021 r.

 

Kryteria formalne udziału w kursach:

a) Wiek 18-64 lata

b) Zamieszkanie lub zatrudnienie na terenie powiatu lęborskiego

c) Chęć uzupełnienia/podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych

d) Wyrażenie własnej inicjatywy przystąpienia do projektu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu zgłoszeniowym.

 

Terminy i godziny zajęć dostosowane będą do najbardziej pożądanych przez odbiorców, przy uwzględnieniu założeń projektowych. Liczba godzin zajęć dostosowana będzie do każdego kursu z osobna.

 

Rekrutacja na ww. kursy trwa do wyczerpania miejsc od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 w biurze projektu w pokoju 212 Starostwa Powiatowego w Lęborku (ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork).

Kontakt:

Koordynator projektu – Mateusz Podlewski

Numer telefonu – 59 848 08 67

Adres e-mail – m.podlewski@starostwolebork.pl

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie w Biurze projektu osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej komplet dokumentów zgłoszeniowych:

- formularz zgłoszeniowy – wg wzoru załączonego na stronie powiat-lebork.com

- oświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku, kiedy takie zatrudnienie występuje)

 

Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych drukach, opatrzone datą i podpisem potencjalnego uczestnika. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się chwile, w której złożone zostają do Biura Projektu poprawnie wypełnione dokumenty.

 

Więcej dodatkowych informacji znajduje się w załączonym regulaminie, przyjętym przez Zarząd Powiatu Lęborskiego Uchwałą nr 183/2020 z dnia 11.03.2020 r.

 

Wartość ogółem projektu: 6 877 303,67 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 6 808 500,00 zł

Wkład własny Powiatu Lęborskiego: 1 021 275,00 zł

 

Załączniki:

 • Regulamin kursów zawodowych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych w projekcie „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę i modernizację szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • Formularz zgłoszeniowy do udziału w kursach
 • Oświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób zatrudnionych)