37 MIESIĘCY TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Lębork, dnia 31.10.2023 r.

Nr wniosku: RPPM.06.02.02-22-0048/20

Tytuł: Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim

Oś priorytetowa: 06 Integracja

Działanie: 06.02 Usługi społeczne

Poddziałanie: 06.02.02 Rozwój usług społecznych

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE INSTYTUCJONALNEJ GOTOWOŚCI DO ŚWIADCZENIA USŁUG W OKRESIE 37 MIESIĘCY TRWAŁOŚCI PROJEKTU

 

Powiat Lęborski jako Beneficjent projektu „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” oświadcza, iż wszyscy Partnerzy projektu deklarują instytucjonalną gotowość do świadczenia usług w okresie 37 miesięcy trwałości projektu tj. od 01.11.2023 roku do 30.11.2026 roku.

 

nr wskaźnika w SL WSKAŹNIKI REZULTATU zad 1 PCPR zad 2 PTP zad 3 EDUQ zad 4 RCM zad 5 FLHS zad 6 CODD RAZEM % WYKONANIA
6. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu  140 8 20 3 16 0 187 141,67%
3. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu  10 4 15 0 15 0 44 118,92%
5. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 130 4 5 3 1 0 143 153,76%

Szczegółowe informację dot. oferowanego wsparcia na zamieszczono na stronach internetowych Partnerów/realizatorów:

 

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku
  2. Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii https://psychotraumatologia.eu/assets/doc/oswiadczenie_dot_trwalosci.pdf
  3. Stowarzyszenie EDUQ
  4. Regionalne Centrum Młodzieży
  5. Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne
  6. Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej