• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Za nami konferencja pn. "Przyszłość szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim"

W dniu 13 lutego 2017 roku odbyła się konferencja pt. „Przyszłość szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim”, która była doskonałą okazją do dyskusji na temat kierunków, w jakich powinno rozwijać się kształcenie zawodowe.

Starosta Lęborski Teresa Ossowska-Szara przywitała zebranych gości, którzy szczelnie wypełnili salę audiowizualną w ZSMI w Lęborku. Wśród zebranych znaleźli się m.in.  Senator Kazimierz Kleina, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Adam Krawiec, Burmistrz Lęborka Witold Namyślak, Wójt Gminy Cewice Jerzy Pernal, Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin, przedstawiciele samorządów, szkół zawodowych i ogólnokształcących, szkół gimnazjalnych i podstawowych, pracodawcy z obszaru województwa pomorskiego, nauczyciele oraz uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Jednocześnie Starosta podziękowała wszystkim podmiotom i osobom zaangażowanym w rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim.

Senator Kazimierz Kleina przedstawił informacje dotyczące uruchamiania nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych we współpracy z Powiatowymi i Wojewódzkimi Radami Rynku Pracy.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Adam Krawiec przedstawił pomorski model współpracy różnych podmiotów w celu podnoszenia jakości edukacji zawodowej. W województwie pomorskim zaprojektowano unikalne w skali kraju rozwiązanie polegające na wypracowaniu przez Samorząd Województwa Pomorskiego, samorządy powiatowe i inne organy prowadzące zawodowe szkoły ponadgimnazjalne przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. Projekty zintegrowane wpisane przez Zarząd Województwa Pomorskiego do przedsięwzięcia strategicznego miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Efektem realizacji przedsięwzięcia strategicznego jest rozmieszczenie przestrzenne szkół i zawodów w regionie odpowiadające potrzebom branż kluczowych, odpowiednio do potencjału każdego z powiatów.

Wicestarosta Elżbieta Godderis przedstawiła działania projektowe powiatu lęborskiego oraz koncepcję kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim. Powiat Lęborski wraz z Partnerami realizuje obecnie projekty o łącznej wartości prawie 50 milionów złotych.

Kierownik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc omówiła kształcenie zawodowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o łącznej wartości ponad 8 milionów złotych jest realizowany w okresie 01.12.2016 – 30.09.2021 r. Udział w projekcie weźmie 1.367 osób – 1.336 uczniów oraz 31 nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku i Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele będą mogli skorzystać z wielu form wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego. Jedną z najważniejszych form wsparcia są letnie staże i praktyki zawodowe organizowane u pracodawców i przedsiębiorców. Uczniowie zdobywają odpłatnie doświadczenie zawodowe u pracodawców, zaś pracodawcy – przyczyniają się do wykształcenia przyszłej kadry, otrzymując za to refundację części kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty. W projekcie udział w stażach łącznie weźmie 1.336 uczniów, zaś już w wakacje 2017 r. – ok. 250 uczniów i uczennic weźmie udział w stażach i praktykach w branżach kluczowych.

Koordynator Justyna Neumueler omówiła kształcenie zawodowe w ramach projektu „Zawodowcy na topie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt o łącznej wartości ponad 6,8 mln zł jest realizowany w okresie 01.12.2016 – 30.09.2021 r. Środki projektowe zostaną przeznaczone na kompleksowe remonty pracowni zawodowych z zapleczem w szkołach, zakup wyposażenia do kształconych zawodów w ramach branż kluczowych oraz kształcenie ustawiczne osób dorosłych. W ramach projektu zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie do szkół: PCE ZSP, ZSMI i ZSGŻiA. Jednocześnie od czerwca 2017 r. rozpocznie się rekrutacja osób dorosłych do kształcenia ustawicznego – wszyscy mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe na kursach zawodowych.

Najbardziej emocjonującym punktem konferencji była debata dotycząca kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim z udziałem przedsiębiorców, dyrektorów szkół zawodowych, nauczycieli i uczniów, moderowana przez dr inż. Monikę Zajkowską. W trakcie debaty wybrzmiały głosy m.in. dotyczące takich kwestii jak:

 • Organizacja kształcenia praktycznego w zakładach pracy (pracodawcy muszą dostrzec korzyści, jakie płyną dla nich z tej formy uczenia się młodych osób)
 • Tworzenie klas patronackich
 • Udział pracodawców w konsultacjach wyboru nowych profili klas i ich wspólna promocja
 • Wzmocnienie komunikacji skierowanej do młodzieży gimnazjalnej (po reformie - szkół podstawowych) o zawodach, które są i będą oczekiwane na lokalnych rynku pracy np. wizyty u przedsiębiorców, organizacja dni zawodowca w oparciu o branże kluczowe dla regionu itp.  
 • Zintensyfikowanie działań mających na celu zachęcenie młodzieży do pozostania w regionie - młodzież często nie wie, jakie firmy funkcjonują w regionie
 • Wzmocnienie doradztwa zawodowego już od etapu szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej
 • Stworzenie systemu kształcenia kadry nauczycielskiej do nauczania zawodowego (organizowanie staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego w celu uaktualnienia wiedzy i umiejętności, mentoring pasjonatów danych zawodów jako fachowców, którzy chcieliby przekazywać wiedzę młodzieży)
 • Problem finansowy  - koszty prowadzenia kształcenia zawodowego u pracodawców
 • Duża potrzeba wprowadzenia kształcenia dualnego - obecnie tylko Zasadnicze Szkoły Zawodowe realizują kształcenie dualne w Polsce, potrzeba wprowadzenia na poziomie technikum (w przyszłości szkoła branżowa II stopnia)

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji zamieszczonymi poniżej oraz z informacjami o projektach:

https://www.powiat-lebork.com/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/kompetencje-zawodowe-inwestycja-w-przyszlosc-powiatu-leborskiego/

https://www.powiat-lebork.com/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zawodowcy-na-topie/