Za nami konferencja pn. "Przyszłość szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim"

Utworzono: 14-02-2017

W dniu 13 lutego 2017 roku odbyła się konferencja pt. „Przyszłość szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim”, która była doskonałą okazją do dyskusji na temat kierunków, w jakich powinno rozwijać się kształcenie zawodowe.

Starosta Lęborski Teresa Ossowska-Szara przywitała zebranych gości, którzy szczelnie wypełnili salę audiowizualną w ZSMI w Lęborku. Wśród zebranych znaleźli się m.in.  Senator Kazimierz Kleina, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego Adam Krawiec, Burmistrz Lęborka Witold Namyślak, Wójt Gminy Cewice Jerzy Pernal, Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin, przedstawiciele samorządów, szkół zawodowych i ogólnokształcących, szkół gimnazjalnych i podstawowych, pracodawcy z obszaru województwa pomorskiego, nauczyciele oraz uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Jednocześnie Starosta podziękowała wszystkim podmiotom i osobom zaangażowanym w rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim.

Senator Kazimierz Kleina przedstawił informacje dotyczące uruchamiania nowych kierunków kształcenia w szkołach zawodowych we współpracy z Powiatowymi i Wojewódzkimi Radami Rynku Pracy.

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Adam Krawiec przedstawił pomorski model współpracy różnych podmiotów w celu podnoszenia jakości edukacji zawodowej. W województwie pomorskim zaprojektowano unikalne w skali kraju rozwiązanie polegające na wypracowaniu przez Samorząd Województwa Pomorskiego, samorządy powiatowe i inne organy prowadzące zawodowe szkoły ponadgimnazjalne przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. Projekty zintegrowane wpisane przez Zarząd Województwa Pomorskiego do przedsięwzięcia strategicznego miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Efektem realizacji przedsięwzięcia strategicznego jest rozmieszczenie przestrzenne szkół i zawodów w regionie odpowiadające potrzebom branż kluczowych, odpowiednio do potencjału każdego z powiatów.

Wicestarosta Elżbieta Godderis przedstawiła działania projektowe powiatu lęborskiego oraz koncepcję kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim. Powiat Lęborski wraz z Partnerami realizuje obecnie projekty o łącznej wartości prawie 50 milionów złotych.

Kierownik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc omówiła kształcenie zawodowe w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o łącznej wartości ponad 8 milionów złotych jest realizowany w okresie 01.12.2016 – 30.09.2021 r. Udział w projekcie weźmie 1.367 osób – 1.336 uczniów oraz 31 nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku i Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele będą mogli skorzystać z wielu form wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego. Jedną z najważniejszych form wsparcia są letnie staże i praktyki zawodowe organizowane u pracodawców i przedsiębiorców. Uczniowie zdobywają odpłatnie doświadczenie zawodowe u pracodawców, zaś pracodawcy – przyczyniają się do wykształcenia przyszłej kadry, otrzymując za to refundację części kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty. W projekcie udział w stażach łącznie weźmie 1.336 uczniów, zaś już w wakacje 2017 r. – ok. 250 uczniów i uczennic weźmie udział w stażach i praktykach w branżach kluczowych.

Koordynator Justyna Neumueler omówiła kształcenie zawodowe w ramach projektu „Zawodowcy na topie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt o łącznej wartości ponad 6,8 mln zł jest realizowany w okresie 01.12.2016 – 30.09.2021 r. Środki projektowe zostaną przeznaczone na kompleksowe remonty pracowni zawodowych z zapleczem w szkołach, zakup wyposażenia do kształconych zawodów w ramach branż kluczowych oraz kształcenie ustawiczne osób dorosłych. W ramach projektu zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie do szkół: PCE ZSP, ZSMI i ZSGŻiA. Jednocześnie od czerwca 2017 r. rozpocznie się rekrutacja osób dorosłych do kształcenia ustawicznego – wszyscy mieszkańcy powiatu lęborskiego będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe na kursach zawodowych.

Najbardziej emocjonującym punktem konferencji była debata dotycząca kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim z udziałem przedsiębiorców, dyrektorów szkół zawodowych, nauczycieli i uczniów, moderowana przez dr inż. Monikę Zajkowską. W trakcie debaty wybrzmiały głosy m.in. dotyczące takich kwestii jak:

  • Organizacja kształcenia praktycznego w zakładach pracy (pracodawcy muszą dostrzec korzyści, jakie płyną dla nich z tej formy uczenia się młodych osób)
  • Tworzenie klas patronackich
  • Udział pracodawców w konsultacjach wyboru nowych profili klas i ich wspólna promocja
  • Wzmocnienie komunikacji skierowanej do młodzieży gimnazjalnej (po reformie - szkół podstawowych) o zawodach, które są i będą oczekiwane na lokalnych rynku pracy np. wizyty u przedsiębiorców, organizacja dni zawodowca w oparciu o branże kluczowe dla regionu itp.  
  • Zintensyfikowanie działań mających na celu zachęcenie młodzieży do pozostania w regionie - młodzież często nie wie, jakie firmy funkcjonują w regionie
  • Wzmocnienie doradztwa zawodowego już od etapu szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej
  • Stworzenie systemu kształcenia kadry nauczycielskiej do nauczania zawodowego (organizowanie staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego w celu uaktualnienia wiedzy i umiejętności, mentoring pasjonatów danych zawodów jako fachowców, którzy chcieliby przekazywać wiedzę młodzieży)
  • Problem finansowy  - koszty prowadzenia kształcenia zawodowego u pracodawców
  • Duża potrzeba wprowadzenia kształcenia dualnego - obecnie tylko Zasadnicze Szkoły Zawodowe realizują kształcenie dualne w Polsce, potrzeba wprowadzenia na poziomie technikum (w przyszłości szkoła branżowa II stopnia)

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji zamieszczonymi poniżej oraz z informacjami o projektach:

/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/kompetencje-zawodowe-inwestycja-w-przyszlosc-powiatu-leborskiego/

/projekty/projekty-aktualnie-realizowane-przez-starostwo-powiatowe-w-leborku/zawodowcy-na-topie/

 

 

Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.
Za nami konferencja pn.