Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”

Utworzono: 25-06-2021

Młode, zdolne, kreatywne osoby, które potrzebują wsparcia, żeby rozwinąć swój talent, zapraszamy do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”.

Zapraszamy uczennice i uczniów klas:

- VII – VIII szkół podstawowych

- szkół ponadpodstawowych

W uzasadnionych przypadkach, z wcześniejszych klas szkoły podstawowej, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie dziedzin objętych wsparciem w ramach projektu.

W ramach projektu oferujemy wsparcie w zakresie obszarów:

1.            matematyka, fizyka, informatyka

2.            biologia, chemia

3.            kompetencje społeczne (w którym miejsce dla siebie odnajdzie uczniowie uzdolnieni na przykład w zakresie języka polskiego, historii, WOS, sztuki, filozofii itp.)

W ramach projektu oferujemy:

1.             Formy wsparcia o zasięgu regionalnym

- obozy naukowe,

- konkursy indywidualne,

- portal edukacyjny

- warsztaty specjalistyczne (projektowe)

- spotkania i warsztaty autorskie.

 

2.             Formy wsparcia o zasięgu lokalnym

- ciekawe zajęcia pozalekcyjne z autorskim programem

- warsztaty rozwijające kreatywność

- refundacja kosztów dojazdu na spotkania akademickie

- stypendium

- uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo – technologicznych, spotkania z naukowcami)

- opieka metodyczno – pedagogiczna

3.            Akademickie formy wsparcia

(Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Pomorska w Słupsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Uniwersytet Gdański):

         spotkania akademickie, w tym wykład, ćwiczenia i zajęcia w laboratoriach oraz pracowniach

         warsztaty tematyczne

REKRUTACJA

1.            Jeżeli chcesz przystąpić do bezpłatnego udziału w projekcie:

a.                   pobierz dokumenty ze strony internetowej www.powiat-lebork.com lub www.zsmi.pl wypełnij je i złóż w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Lęborku, ul. Okrzei 15A do dnia 05.07.2021 r.

W imieniu niepełnoletnich uczniów i uczennic zgłoszenia dokonują rodzice.

2.             Zaprosimy Cię na specjalistyczne testy psychologiczne i poinformujemy
o dalszych krokach.

Jeżeli będziesz chciał/będziesz chciała uczestniczyć w grupie biologiczno – chemicznej lub rozwijającej kompetencje społeczne poprosimy Cię o napisanie własnego projektu.

Jeżeli będziesz zainteresowany/zainteresowana naukami ścisłymi przejdziesz test uzdolnień kierunkowych (TUK)w  Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych
w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1.

2.                  Uczniowie i uczennice, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

         nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,

         uzyskują maksymalną możliwą w rekrutacji liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

3.                  Uczniowie i uczennice, którzy chcą kontynuować uczestnictwo w projekcie w tym samym obszarze, w którym uczestniczyli uprzednio w systemie wspierania uczniów uzdolnionych „Zdolnych z Pomorza”, korzystają z rekrutacji w trybie kontynuacji uczestnictwa:

         składają arkusz nominacji i oświadczenie do Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego zorganizowanego w Zespole Szkół Mechaniczno – Informatycznych
w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1,

         komisja weryfikuje informacje i podejmuje decyzję dot. zakwalifikowania ucznia/uczennicy.

TERMINY

- zgłoszenie zamiaru udziału w projekcie – do 05.07.2021 r.

- praca nad projektem – do 10.09.2021 r.

- przekazanie rezultatu projektu – do 12.09.2021 r.

- prezentacja projektów – do 04.10.2021 r.

Prosimy o zapoznaniem się z Regulaminem rekrutacji oraz Zasadami realizacji projektów kwalifikacyjnych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.