• Powiat Lęborski
  Powiat Lęborski

  Położenie, Historia, Organizacje pozarządowe...

 • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  Starostwo Powiatowe w Lęborku

  ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

 • Starostwo
  Starostwo

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego

Zrealizowano drugi etap projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”


Do II etapu aktywizacji społeczno – zawodowej zrekrutowano grupę 52 osób:    

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 11 osób,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 12 osób,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 13 osób,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 9 osób,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 5 osób,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 4 osoby.

 

Grupę stanowiły w 100% osoby nieaktywne zawodowo – niezarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy, deklarujące podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału
w projekcie.

 

Instytucje pomocy społecznej:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej

 

oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Lęborku „Jesteśmy Razem” realizowali działania z zakresu aktywizacji społecznej swoich mieszkańców /podopiecznych – uczestników projektu (m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, spotkania integracyjne).

Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku realizowało działania z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu: m. in. doradztwo zawodowe, kursy i staże, zgodnie
z Indywidulanym Planem Działania oraz z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy:

- 33 osoby podjęły trzymiesięczny staż zawodowy.  

- 33 osoby ukończyły kursy zawodowe, które umożliwiły nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym:

 

- kurs sprzedawcy z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń do 1kV

- pomoc kuchenna z eksploatacją urządzeń energetycznych do 1kV

- kurs florystyczny z obsługą kasy fiskalnej

- kurs komputerowy ECDL BASE

- kurs pokojowej z eksploatacją urządzeń energetycznych do 1kV

- kurs komputerowy ECDL moduł A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne wraz z egzaminem

- kurs krawiecki

- kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń do 1kV wraz z egzaminem

- kurs podstawy obsługi programu AutoCad wraz z uprawnieniami w zakresie eksploatacji urządzeń do 1kV

- kurs opiekun osób zależnych uprawniającego do wykonywania zawodu Siostry PCK

- kurs kasjer-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej wraz z ECDL moduł e-Citizen

- kurs roboty murarsko - tynkarskie

- kurs księgowości z certyfikatem ECDL moduł B4 arkusze kalkulacyjne

- kurs prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym

- kurs spawania metodą MAG 135.

 

W chwili obecnej trwa trzeci etap realizacji  projektu – zrekrutowano trzecią  grupę uczestników i podjęto kolejne działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców powiatu lęborskiego.

 

Zrealizowano pierwszy etap projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”


 

W ramach pierwszego etapu projektu instytucje pomocy społecznej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej) oraz Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” realizowali działania z zakresu aktywizacji społecznej swoich mieszkańców/podopiecznych – uczestników projektu (m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, spotkania integracyjne).

Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych realizowało aktywizację zawodową uczestników projektu
w postaci m. in. doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz kursów i staży.

Grupę stanowiły w 100% osoby nieaktywne zawodowo – niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, deklarujące podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 13 osób,

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – 11 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 12 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 10 osób,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 9 osób,

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 4 osoby,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 4 osoby.

W ramach pierwszego etapu projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników oraz z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy:

 • 19 osób podjęło trzymiesięczny staż zawodowy  (w tym 5 osób z niepełnosprawnością)
 • 27 osób ukończyło kursy zawodowe (w tym 11 osób z niepełnosprawnością), które umożliwiły nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym:

- kurs spawania metodą TIG,

- kurs obsługi wózka jezdniowego,

- kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,

- kurs komputerowy ECDL (e-Citizen, Base, Web Editing),

- kurs opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych,

- kurs kasy fiskalnej z przyuczeniem do zawodu sprzedawca,

- kurs florystyczny,

- kurs pomocy kuchennej.

W chwili obecnej przystąpiono do realizacji drugiego etapu projektu – zrekrutowano drugą  grupę uczestników i podjęto kolejne działania z zakresu aktywizacji społecznej
i zawodowej mieszkańców powiatu lęborskiego.

Pracodawco – przyjmij stażystę!


Powiat Lęborski poszukuje pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem trzymiesięcznych staży dla uczestników projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020)

Staż  należy rozumieć jako nabywanie przez osoby pozostające bez zatrudnienia umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Powiat Lęborski zapewnia:

- stypendium stażowe dla uczestników projektu,

- badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu.

 Zainteresowanych  pracodawców zapraszamy do biura projektu: Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 213, e-mail: aktywizacja@starostwolebork.pl, tel. 59 863 28 57.

ZAPROSZENIE DLA PRACODAWCÓW W POWIECIE LĘBORSKIM DO WSPÓŁPRACY


 Powiat Lęborski jako realizator projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna integracja, Poddziałanie 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa, Regionalny Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020) planuje zorganizowanie szkoleń, kursów oraz staży dla osób nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

            W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety diagnozującej potrzeby pracodawców w powiecie lęborskim. Pozyskane informacje pomogą dostosować oferowane wsparcie w ramach projektu do aktualnych oczekiwań pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Liczymy na Państwa zainteresowanie oraz współpracę na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców naszego regionu, co może przyczynić się również do rozwoju Państwa firmy.

 

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres: aktywizacja@starostwolebork.pl lub złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lęborku. Dodatkowych informacji udziela: Monika Jelińska – Sas, tel. 59 863 28 57. 

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego


Projekt jest jednym z przedsięwzięć negocjowanych od 2013 r. przez Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka (tzw. MOF Lębork) z Samorządem Województwa Pomorskiego, co zaowocowało wpisaniem przedsięwzięcia do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (tzw. ZPT).
Wartość projektu wynosi: 2.276.240,56 zł, natomiast wartość dofinansowania – 1.934.804,48 zł. Wkład własny zostanie pokryty ze środków gmin, powiatu i stowarzyszenia.
Planowany okres realizacji: kwiecień 2016 – październik 2018 r.

Projekt realizowany będzie przez Partnerstwo:
1. Powiat Lęborski (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Starostwo Powiatowe w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku)
2. Miasto Lębork (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku)
3. Miasto Łeba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie)
4. Gmina Cewice (Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach)
5. Gmina Nowa Wieś Lęborska (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej)
6. Gmina Wicko (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku)
7. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Razem” w Lęborku (Warsztaty Terapii Zajęciowej).

Projekt skierowany jest do 152 mieszkańców powiatu zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, w szczególności 75 osób z niepełnosprawnościami, wymagających integracji społecznej oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych w celu doprowadzenia do zatrudnienia.
W ramach projektu instytucje pomocy społecznej (PCPR, OPS/MOPS/GOPS) prowadzić będą aktywizację społeczną swoich mieszkańców, którzy następnie będą aktywizowani zawodowo przez Starostwo oraz PCE ZSP. Stowarzyszenie Jesteśmy Razem będzie prowadziło aktywizację swoich podopiecznych.

Aktywizacja społeczna – organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej w Lęborku i Łebie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej w Cewicach i Wicku to m.in.:
• Poradnictwo psychologiczne
• Poradnictwo prawne i obywatelskie
• Skierowanie i sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia
• Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
• Koszty przejazdów na zajęcia
• Wizyty u pracodawców
• Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste
• Integracja społeczna uczestników - np. wyjazdy do kina, wioski tematycznej, teatru, rajd, piknik itp.
Liczba miejsc aktywizacji społecznej u danego Partnera:
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku – 32 osoby
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lęborku – 36 osób
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie – 20 osób
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach – 12 osób
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej – 12 osób
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku – 30 osób
• Stowarzyszenie Jesteśmy Razem (WTZ) – 10 osób

Aktywizacja zawodowa - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
• Doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, trener pracy, pośrednictwo pracy
• Broker edukacyjny
• Współpraca z pracodawcami
• Kursy / szkolenia specjalistyczne zgodnie ze ścieżką reintegracji, których nie może przeprowadzić PCE ZSP – 28 osób
• Staże / zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców – 93 osoby
• Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia i staże
• Stypendium szkoleniowe i stażowe
• Badania lekarskie przed skierowaniem na szkolenie / staż

Aktywizacja zawodowa - uczestników projektu organizowana przez Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku (PCE-ZSP) dla ww. uczestników projektu, po aktywizacji społecznej:
• Kursy, szkolenia - zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji – 55 osób
• Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych
• Koszty dojazdów uczestników projektu na szkolenia.

Zobacz również